top of page

วิดีโอทั้งหมด
ค้นหาวิดีโอ...
งานประชุมวิชาการ ประจำปี 20th MICDA 2023

งานประชุมวิชาการ ประจำปี 20th MICDA 2023

00:41
เล่นวิดีโอ
Gut microbiome and Probiotic และหัวข้อพิเศษ "Postbiotics - Microbe wastes, Gut

Gut microbiome and Probiotic และหัวข้อพิเศษ "Postbiotics - Microbe wastes, Gut

00:28
เล่นวิดีโอ
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการ Good Microbiome, Probiotics and Healthy Life

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการ Good Microbiome, Probiotics and Healthy Life

03:39
เล่นวิดีโอ
bottom of page