top of page
Search

แบคทีเรียในลำไส้

Updated: Feb 6, 2022

จุลินทรีย์ทำอะไรให้เราบ้าง? จุลินทรีย์ที่อาศัยในร่างกายของคนเรา ส่วนใหญ่จะเจริญเติบโตในลักษณะพึ่งพาอาศัยและได้ประโยชน์ร่วมกันกับเรา ปริมาณ 90-95% ของจุลินทรีย์เหล่านี้พบได้ในลำไส้ โดยเฉพาะในลำไส้ใหญ่11 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page